Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông của công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Một số nội dung chính như sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 7
  • Mã chứng khoán: VC7
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020
  • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 6/2020
Trân trọng.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

 Thông báo đính kèm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét