Tin tức sự kiện
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Số : 142/2015/TB-CT7-HĐQT                                 Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 – VIANCONEX7

----------------

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty

 

Công ty cổ phần Xây dựng số 7 – Vinaconex7 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7– Vinaconex7.

 

1- Thời gian  : 8h00’ Thứ Sáu, ngày 27/3/2015

2- Địa điểm  : Hội trường Tầng 3+, Toà nhà Vinaconex7, số 61, tổ 14, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3- Nội dung Đại hội :

Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4- Đăng ký tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng :

- Xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo Mẫu gửi kèm)

- Gửi kiến nghị về nội dung, chương trình họp (nếu có).

Thời gian : Từ ngày 10/3/2015 đến ngày 18/3/2015.                             

Nơi nhận : Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 7.

5- Yêu cầu khi đến dự Đại hội : Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội mang theo Giấy mời, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của bản thân và Giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền).

6- Tài liệu gửi kèm :

Bao gồm : Chương trình Đại hội, mẫu Đăng ký dự họp, mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy giới thiệu người ủy quyền.

Toàn bộ nội dung nêu trên và các tài liệu có liên quan khác, Quý Cổ đông có thể truy cập tại website : www.vinaconex7.net.

Mọi vướng mắc xin liên hệ : Phòng Tổ chức Hành chính,  Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 – Vinaconex7, Tầng 3, Toà nhà Vinaconex 7, số 61, tổ 14, đường K2, phường Cầu diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Điện thoại : 042.2182954; Fax : 043.7852069.

Trân trọng kính mời !

 

*Cổ đông tự túc mọi khoản kinh phí đi lại,                                              CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

ăn ở, sinh hoạt trong thời gian tham dự ĐH

 

 

 

                                                                                                           

Nguyễn Trọng Tấn

Quý vị cổ đông download tài liệu tại đây

Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại đây

 
VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
VINACONEX7 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

-------------------

 

Ngày 28/3/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức tại Hội trường của Toà nhà VIMECO, Lô E9, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Về dự Đại hội có các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt của Công ty và 56 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.320.914 cổ phần, chiếm 70,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Thiết – ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vinaconex, đại diện cổ đông lớn của Công ty đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Năm 2013, mặc dù Ban điều hành Vinaconex7 đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm thiểu lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án, thu hồi và khơi thông dòng vốn phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội 2013 :

-     Giá trị tổng sản lượng      : 347,5 tỷ đồng, đạt 75,2% so với kế hoạch năm.

-         Doanh thu                        : 260,481 tỷ đồng, đạt 80,6% so với kế hoạch năm.

-         Giá trị đầu tư                    : 120,5 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm.

-         Nộp ngân sách                  : 19,842 tỷ đồng, đạt 99,2% so với kế hoạch năm

-         Lợi nhuận trước thuế        : 5,731 tỷ đồng, đạt 55,5% so với kế hoạch năm.

-         Lũy kế lợi nhuận sau thuế : 1,438 tỷ đồng, đạt 37,1% so với kế hoạch năm.

Do lợi nhuận đạt thấp không đủ để thanh toán cổ tức và phân chia cho các quỹ nên Đại hội đã thông qua phương án giữ lại lợi nhuận năm 2013 sang năm 2014.

Năm 2014, trên cơ sở dự báo môi trường kinh tế thế giới và trong nước, sự chỉ đạo của Tổng Công ty và khả năng nội tại của doanh nghiệp, Vinaconex7 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính :

-         Giá trị tổng sản lượng  : 430,0 tỷ đồng, bằng 123,7 % thực hiện năm 2013.

-         Doanh thu                    : 350,0 tỷ đồng, bằng 134,4% thực hiện năm 2013.

-         Giá trị đầu tư                : 244 tỷ đồng, bằng 202,5% thực hiện năm 2013.

-         Nộp ngân sách             : 16,328 tỷ đồng, bằng 82,3% thực hiện 2013

-         Lợi nhuận trước thuế         : 13,207 tỷ đồng, bằng 230,4% thực hiện 2013

-         Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 5,964 tỷ đồng, bằng 414,7% thực hiện 2013

-         Cổ tức : 5%.

Sau báo cáo của Ban điều hành, Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, tờ trình :

-         Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2013.

-         Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

-         Tờ trình kết quả trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2013 và phương án năm 2014.

-         Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

-         Tờ trình đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, bà Nguyễn Thái Hà – Phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng ý cho miễn nhiệm.

 

Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý ở tất cả các nội dung nghị sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã thành công tốt đẹp./.

 

1

 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
                                                                                                                        THÔNG BÁO

V/V: TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/3/2014 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như sau :

 

1- Thời gian : 8h00' Thứ Sáu, ngày 28/3/2014

2- Địa điểm  : Hội trường Tầng 5, Toà nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3- Nội dung Đại hội :

1- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

2- Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013.

3- Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4- Báo cáo của Ban kiểm soát.

5- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

6- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

7- Kế hoạch SXKD năm 2014.

8- Kết quả trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án năm 2014.

9- Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.

 

Xin trân trọng thông báo !

                                                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

                                                                                                                     Đã ký

                                                                                                          Nguyễn Trọng Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Th
                                                                    

THÔNG BÁO

 V/v: Thông tin mua bán, chuyển đổi căn hộ Tòa nhà 2A thuộc dự án Khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

 

  Công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7 là chủ đầu tư Dự án "Khu nhà ở để bán" tại số 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội (gồm có 02 hạng mục Tòa nhà 1A và Tòa nhà 2A). Hiện nay Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để  thi công Tòa nhà 1A,  bảo đảm tiến đã cam kết với khách hàng.

  Đối với Tòa nhà 2A của Dự án, hiện nay chúng tôi đã thi công xong phần ngầm gồm 02 tầng hầm đến cos ± 0.00 nhưng do tập trung mọi nguồn lực để thi công Tòa nhà 1A nên chúng tôi đang điều chỉnh tiến độ thi công Tòa nhà 2A và chưa mở bán cho bất cứ khách hàng nào, đồng thời cũng không hợp tác với bất c Online Casinoứ đơn vị, doanh nghiệp hay cá nhân nào trong quá trình phân phối sản phẩm tại Tòa nhà 2A của Dự án.

 Trong thời gian gần đây đã xuất hiện thông tin có liên quan đến việc rao bán các căn hộ thuộc Tòa nhà 2A, hoặc chuyển đổi từ một số Dự án khác sang lấy sản phẩm của công ty Vinaconex7 là không đúng sự thật và vi phạm pháp luật. Theo đó những thông tin rao bán hoặc chuyển đổi các căn hộ của Tòa nhà 2A và 1A thuộc Dự án "khu nhà ở để bán" số 136 Hồ Tùng Mậu của bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào không thuộc Công ty Vinaconex7 hoặc chưa được sự cho phép của Công ty Vinaconex7 đều không có giá trị và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng!

                                                                        Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

                                                                     CÔNG TY CPXD SỐ 7-VINACONEX7

 
VINACONEX7 T CHC TH
Ngày 29/3/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức tại Hội trường của Toà nhà VIMECO, Lô E9, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Về dự Đại hội có các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt của Công ty và 67 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 5.465.010 cổ phần, chiếm 72,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Thiết – Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho Tổng Công ty cổ phần Vinaconex – cổ đông lớn của Công ty đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.


Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều thách thức, thị trường bất động sản, chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi, việc tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng còn nhiều khó khăn… Vinaconex7 tuy đã rất nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm thiểu lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án, thu hồi vốn và khơi thông dòng tiền phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 còn thấp :

-       Giá trị tổng sản lượng : 534,10 tỷ đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch năm.

-       Doanh thu                   : 308,53 tỷ đồng, đạt 101,2% so với kế hoạch năm.

-       Giá trị đầu tư               : 124,18 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

-       Nộp ngân sách              : 10,484 tỷ đồng.

-       Lợi nhuận trước thuế   : 11,664 tỷ đồng.

-       Lợi nhuận sau thuế      : 4,899 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do phải điều chỉnh lợi nhuận theo kết luận thanh tra giai đoạn 2007-2011 của cơ quan kiểm toán nhà nước và cơ quan thuế nên lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2012 là - 2,696 tỷ đồng dẫn đến năm 2012 Công ty không có lợi nhuận để phân phối cho các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Năm 2013, trên cơ sở dự báo môi trường kinh tế thế giới và trong nước, sự chỉ đạo của Tổng Công ty và khả năng nội tại của doanh nghiệp, Vinaconex7 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính :

-       Giá trị tổng sản lượng  : 462,0 tỷ đồng, bằng 86,5 % so với thực hiện năm 2012.

-       Doanh thu                    : 323,0 tỷ đồng, bằng 104,7% so với thực hiện năm 2012.

-       Giá trị đầu tư                : 133,9 tỷ đồng, bằng 107,8% so với thực hiện năm 2012.

-       Nộp ngân sách             : 20,0 tỷ đồng.

-       Lợi nhuận trước thuế         : 10,317 tỷ đồng

-       Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 3,878 tỷ đồng

-       Cổ tức : 5%.

 Sau báo cáo của Ban điều hành, Đại hội cũng đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, tờ trình :

-       Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2012.

-       Báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

-       Tờ trình kết quả trả thù lao cho HĐQT/BKS năm 2012 và phương án năm 2013.

-       Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

-      Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty trên cơ sở bổ sung, sửa đổi Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC.

            -       Tờ trình đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, ông Lò Hồng Hiệp – Phó Giám đốc Ban Xây dựng Tổng Công ty cổ phần Vinaconex, đại diện Tổng Công ty quản lý 800.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Tổng Công ty tại Công ty đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế ông Đỗ Công Hiển đã được Đại hội đồng ý cho miễn nhiệm.

Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý ở tất cả các nội dung nghị sự, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã thành công tốt đẹp./.

 

Внизу "Приключения капитана Врунгеля" помещалось кафе, а наверху в нашем случае были девочки.

Я придерживался мнения, считавшегося в "Повести покойного И.П.Белкина, Дубровский..." то время еретическим, что мирные люди, вынужденные взяться за оружие, сражаются в иных случаях не хуже наемников-профессионалов, и что длительная "Лесные разведчики" военная муштра не служит непременным залогом победы.

По этому укромному мостику выходила из сада дочь дона Амбросио, "Властелин Колец" когда ей хотелось насладиться прогулкой по чудесному лугу на другом берегу реки.

Но ведь мирные индейцы повсюду спокойно работают на полях, и те, что служат в миссии, "Анабиоз" тоже заняты своими обычными делами.

Возмущенный таким недостойным поведением, негр крикнул мулату, чтобы тот слез с дерева, и пригрозил, что "Затерянный полк Сигнал сбора" пожалуется на него.

Хотя гостиница форта Индж и являлась самым большим зданием в поселке, тем не менее она была невелика и не представляла собой ничего примечательного.

Комната, конечно, "Беспощадная бойня Восточного фронта" большая, но спрятаться тут негде.

Фрегаты кружили и над преследователями и над преследуемыми, "Биохимические основы химии биологически активных веществ" дожидаясь своего часа.

Он не понял, который из двух сделал это, но движением, недоступным глазу, кто-то "Построение отдела продаж С нуля до максимальных результатов" обмотал ему пальцы стволом его собственного пистолета.

Поэтому, товарищ фельдмаршал, продолжал младший офицер, я "История гос-ва и права России Исаев" решил провести расследование.

Оно так ошеломило "Встречи с невидимками. Фантастическая быль. 3-е издание" нас, что вначале никто не хотел ему верить.

Капитан, идя "Настоящая принцесса" по следу, настиг его сиятельство здесь, разоблачил его инкогнито и потребовал, чтобы с ним немедленно рассчитались.

 
Giy c th

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

 

     Ngày 27/03/2013 Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam có Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng số 7 năm 2013 xem xét hai nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Công Hiển

2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lò Hồng Hiệp tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Link tải chi tiết dưới đây:

Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch ông Lò Hồng Hiệp

Ban tổ chức

Вся эта история стала известна только "игровые автоматы гейминатор онлайн бесплатно" гораздо позже.

Ну, явился "Великобритания. Страна замков, дворцов и парков" один слесарь, вытянул у нее восемьсот "Великолепные косы и косички своими руками. Иллюстрированный пошаговый мастер-класс" крон на какое-то изобретение и исчез.

Это, товарищ, не беда,-потчевал Швейк, "Убивец магов. Война нелюдей" придвинув свою полную кружку к грустному "игровые автоматы играть бесплатно футбол" солдатику,-пей на здоровье.

Не вы одна, "не грусти скачать книгу" мисс Луиза,-многие знают проделки этого негодяя.

Ты должен "рефераты 1с предприятие" добраться назад в форт, прежде чем зайдет "скачать ивана дорна песню не надо стесняться" луна.

Когда всадник без головы проезжал через поляну, "князь игра скачать" собака с лаем проводила его до опушки зарослей она "скачать фильма подмена" давно бегала за ним по пятам, скитаясь там, где скитался он.

 
T

Kính gửi Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

 

          Ban tổ chức cung cấp cho Quý vị cổ đông một số tài liệu được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra  ngày 29/03/2013 của Công ty cổ phần xây dựng số 7 (VC7) như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị - Link tải tại đây

2. Báo cáo của Ban điều hành - Link tải tại đây

3. Báo cáo của Ban kiểm soát - Link tải tại đây

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 - Link tải tại đây

5. Tờ trình thông qua đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017 - Link tải tại đây

6. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán - Link tải tại đây

7. Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ - Link tải tại đây

8. Dự thảo điều lệ - Link tải tại đây

Ban tổ chức

Эй, Смит, "Культурология Шпаргалки" я, конечно, весьма благодарен вам за то, "Поэзия Некрасова В помощь старшеклассникам…" что вы прочитали это.

Я заставил "Энциклопедия игр" их крутиться "Мизери" волчком, как вы просили, мистер Бронзини, прогрохотал "Кружевной веер. Роман" Санни.

Вероятно, они служили "Начало Игры" свою экзотерическую мессу лишь чтобы воодушевить демонстрантов.

Даже "Маркетинг и логистика Новые инструменты хозяйствования" убитый горем отец и кузен, "Конституционное право зарубеж. стран Андреева" который, казалось, был не "Леонардо да Винчи" менее опечален, согласились подчиниться благоразумному мнению большинства, "Роспись по стеклу" поддержанному самим майором.

Погоня не длилась и десяти минут.

Гениально, отозвался Конкэннон.

Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным "Судьба № 5" достоинством, что во время танца "Пражское кладбище" они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни "скачать драйвера звуковой карты для windows xp" панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки.

Была ли правдой или ложью "скачать песню группы чили" вторая часть ее рассуждений, но вначале Висенса "игровой автомат гном" сказала правду.

Однако они знали, что останутся в меньшинстве, и ничего не предпринимали.

Сципион "скачать artmoney без регистрации" застал Ларкина за деревней около сарая, куда "скачать калькулятор простой" тот тащил маленькую Хлою; девочка кричала и вырывалась.

В то время как в "игровые автоматы клубничка бесплатно" канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху, в больничных палатах, комиссия истребляла "Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+CD)" симулянтов.

Теперь поцелуйте крест,-приказал вахмистр после того, как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, "Математика. 1 класс. Сборник текстовых задач по математике" повторила присягу и набожно перекрестилась.

 

 
Th

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niẻn năm 2013 như sau:

Thời gian: 8 giờ ngày 29/03/2013

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung đại hội: Theo tài liệu đính kèm

Mọi vướng mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại: 04.22182954; Fax: 0437852069

Kính mời Quý vị Cổ đông download tài liệu theo link dưới đây:

Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2013

Danh sách cổ dông dự họp

Quy chế làm việc Đại hội

Холеру "История России 10 кл. Итог. аттестация Типовые тест. задания" сразу не схватишь, Матушич.

Жители Сан-Ильдефонсо не давали "Без зла в себе" этим племенам никакого повода нарушить мир, да "Коварство и свекровь" и индейцы ничем не обнаруживали "Лингвистический анализ худ. текста" каких-либо враждебных намерений.

Однако такое положение не могло "Импрессионизм" продолжаться долго.

В этой же "У ног лежачих женщин" прерии, где рыскают такие свирепые хищники, "Филипок Рассказы Сказки басни" на ее сочных пастбищах пасется самое "Белая гвардия" благородное и прекрасное из всех животных, самый умный из "Утро генеральской казни" всех четвероногих друзей человека лошадь.

Преследователи "Комнатные и садовые растения" с криками мчатся за ней.

Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит.

С продтрассы сообщали, что колонна лучников, подошедшая к городским окраинам, ожидает у заставы, но отдельным группам все же удалось просочиться в Город.

Я тысячу раз пересматривал их и мальчишкой и взрослым, все запомнилось до мелочей.

То, что Римо был сиротой и никто "Загадка Старка Монро" не мог начать его поиски, было немаловажной причиной того, что выбор пал на него.

Господин президент, сказал Смит, доставая из жилетного кармана маленькую, размером с ноготь, коробочку.

Были и владельцы хлопковых и кукурузных плантаций, расположенных выше по "Ракетная рапсодия" течению реки, возвращавшиеся домой, и мелкие торговцы из северных городов, и плотогоны.

Однако впервые увидев мистера Эрисона воочию, Анна поняла, что была совсем не подготовлена к этой встрече.

 
Th

Ngày 24 tháng 09 năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 để xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản.

- Các nội dung điều chỉnh

TT    Các chỉ tiêu chủ yếu               Đ/v tính      KH năm 2012 đã phê duyệt           KH năm 2012 điều chỉnh          Tỷ lệ % KHĐC/KH2012
  I     Giá trị sản lượng                     Tỷ đồng           550                                                           530                                                96,36
  II     Doanh thu (sau VAT)             Tỷ đồng           325                                                           305                                                93,85
  III    Lợi nhuận trước thuế             Tỷ đồng            14,5                                                             7,5                                             51,72
  IV    Tỷ suất cổ tức                          %/năm             12                                                                 6                                                50,00
  V     Nộp ngân sách nhà nước    Tỷ đồng              9,488                                                         4,8                                             50,59
  VI    Giá trị đầu tư phát triển          Tỷ đồng         232,5                                                         124,3                                             53,46

- Thông qua mẫu Phiếu biểu quyết gửi Cổ đông và Thông qua thời gian chốt Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản là ngày 19/10/2012

 

Quý vị cổ đông có thể download nghị quyết tại đây

Казалось, человек о чем-то попросил и, получив согласие, отошел на свое прежнее место в толпе.

Никто из оставшихся в живых не был свидетелем схватки, в которой пал вождь.

Кое-где деревья растут в одиночку; их пышная крона говорит о том, что природа не пожалела на нее сил.

Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу.

Так вот, хозяин, я столько раз видел, как команчи гонят табун мустангов, и они всегда были верхами.

Карлос все еще оставался на утесе и смотрел в сторону крепости.

 
VINACONEX7 BU L

IMG_8577_s

Vinaconex7 bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017


Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>